Korzystaj z finansowania ZFŚS

Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą stanowić alternatywę dla pracodawcy – w zakresie dofinansowania świadczeń motywacyjnych / benefitów dla pracowników jego firmy. Ustawowa definicja działalności socjalnej jest bardzo szeroka – pracodawca może je przeznaczyć zarówno na dofinansowanie  wypoczynku, działalności kulturalnej – sportowej, jak i działalność pożyczkową. Świadczenia socjalne przysługują wszystkim pracownikom, zatrudnionym w firmie- chyba, że pracownik z nich zrezygnuje, a o ich przeznaczeniu decyduje pracodawca.

Czy to się opłaca? Niewątpliwym walorem funduszu jest fakt, że są one w całości zwolnione z oskładkowania przez ZUS (§2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r.) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). To korzystne rozwiązanie dla pracownika, nawet wtedy, jeśli ww. dofinansowanie otrzyma w formie karty przedpłaconej, np. Karty Sport i Kultura, Karty holiday i Karty podarunkowej Edenred. Tego typu narzędzia traktowane są jako świadczenia pieniężne, zwolnione z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 i art. 52l) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018.200 t.j.)

Korzyści z ZFŚS może czerpać również pracodawca. Do kosztów podatkowych może zaliczyć m.in. odpisy i zwiększenia obciążające koszty działalności, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek ZFŚS.

Podaruj pracownikom benefity, korzystając z ZFŚS